Black Kite・トビ

dsc_3543

Black Kite/Kamakura, Japan
トビ/鎌倉。日本
2019.Jan.05